T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Psikiyatri


Psikiyatri Kliniği Misyon ve Vizyonu

Misyonumuz: Kliniğimizde eğitim görmekte olan uzmanlık öğrencilerinin ve Tıp Fakültesi öğrencilerinin yüksek standartta bir eğitim almalarını sağlamak, hastanemize psikiyatrik sağlık hizmeti almak üzere başvuran hastalarımıza doğru teşhis, güncel tedavi ve etik yaklaşım uygulanan bir poliklinik ve klinik ortamı sunmak, ayrıca bilimsel araştırmalar için uygun bir zemin oluşturmaktır

Vizyonumuz: Kliniğimizi Anadolu yakasında, hizmet anlayışı ve tedavi yaklaşımı konusunda farklılıklarıyla öne çıkan ve hem psikiyatri camiasının hem de halkımızın teveccüh göstereceği bir merkez haline dönüştürmektir.


Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalına ait Genel Bilgiler:

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalımız, Nisan 2012'de faaliyetine başlamıştır. Eylül 2015 tarihinde de, Prof. Dr. Serhat Çıtak üniversitemiz akademik kadrosuna atanmış ve Anabilim Dalı Başkanlığı görevini üstlenmiştir. Anabilim Dalımız bünyesinde, halen aktif olarak görev yapan 1 profesör öğretim üyesi, 3 doktor öğretim üyesi bulunmaktadır. 5 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlık öğrencisi de eğitim görmektedir. Anabilim Dalımız, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Merdivenköy Poliklinikleri yerleşkesinde, 9 poliklinik odası, 1 eğitim odası ile eğitim ve sağlık hizmetlerini sürdürmektedir.

Anabilim Dalımız tarafından, şimdilik sadece poliklinik hastalarına yönelik ayaktan psikiyatrik teşhis ve tedavi hizmeti, ayrıca diğer dal kliniklerinde yatan hastalar için konsültasyon hizmeti verilmektedir. Psikiyatri yataklı servis kuruluş çalışmaları devam etmektedir ve yakın zamanda hizmete açılması planlanmaktadır.

Anabilim Dalımızda; çeşitli ruhsal rahatsızlıkların ayaktan teşhis ve tedavisi yapılmakta, psikoterapi hizmetleri verilmekte, anksiyete bozuklukları, depresyon,  kişilik bozuklukları, bipolar bozukluklar, nörogelişimsel bozukluklar, erişkin tipi dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ve psikotik bozukluklar alanlarında özelleşmiş poliklinik hizmetleri sunulmakta, adli ve idari konularda değerlendirme ve bilirkişilik hizmetleri yürütülmektedir.


Anabilim Dalı Kadromuz:


Doktor Adı Soyadı

Ünvanı

Hekim CV'si

Serhat Çıtak

Profesör

Tıklayınız.

Aynur Görmez

Dr.Öğr.Üyesi

Tıklayınız.

Hasan Turan Karatepe

Dr.Öğr.Üyesi

Tıklayınız.

Rümeysa Yeni Elbay

Dr.Öğr.Üyesi

Tıklayınız.

Selma H. Avcı

Dr. (Uzmanlık Öğrencisi)

Volkan Seneger

Dr. (Uzmanlık Öğrencisi)

Elif Kartı

Dr. (Uzmanlık Öğrencisi)

Harun Yetkin

Dr. (Uzmanlık Öğrencisi)

Ertuğrul Saral

Dr. (Uzmanlık Öğrencisi)Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çalışma Alanları: A.  
Ruhsal Rahatsızlıkların Teşhis ve Tedavisi:

1. Standart Poliklinik Hizmetleri:

Öğretim üyelerinin gözetimi-denetimi altındaki uzmanlık öğrencileri tarafından yürütülür. Depresyon, kaygı bozuklukları, obsesif kompulsif bozukluklar, bipolar bozukluklar, şizofreni ve diğer psikotik bozukluklar, travma sonrası stres bozuklukları, disosiyatif bozukluklar, yeme bozuklukları, kişilik bozuklukları, demans ve diğer bellek bozuklukları, vb. rahatsızlıkların teşhis ve tedavisi yürütülür.

2. Bireysel Psikoterapi Polikliniği:

Öğretim üyeleri ve onların gözetimi-denetimi altındaki uzmanlık öğrencileri tarafından yürütülür. Değerlendirme sonucu psikoterapi görmesi uygun bulunan olgular, en az 6 ay boyunca, 7-14 günde bir, 30-45 dk. süre ile uygun psikoterapi yaklaşımıyla takip ve tedavi edilir.

3. Grup Psikoterapileri Polikliniği:

Prof.Dr.Serhat Çıtak ve kendisinin gözetimi-denetimi altındaki uzmanlık öğrencileri tarafından yürütülür. Değerlendirme sonucunda, grup terapisi için uygun bulunan hastalar, 15 günde bir, en az 1 saat süre ile, 6 ay boyunca, 12 seans grup terapisi programında takip ve tedavi edilirler.

4. Nörogelişimsel Bozukluklar Polikliniği:

Dr.Öğr.Üyesi Aynur Görmez tarafından yürütülür. Zihinsel engelli ve otizmli bireylerde depresyon, kaygı bozukluğu ve diğer tüm psikiyatrik sorunlar daha sık görülmektedir. Psikiyatrik hastalıklar bazen davranış sorunları ile kendini gösterebilmektedir. Bu poliklinikte 18 yaş ve üzeri, zihinsel engelli, otistik kişilerin psikiyatrik muayeneleri, psikolojik testleri ve tedavileri yapılmaktadır.

5. Erişkin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Polikliniği:

Dr.Öğr.Üyesi Aynur Görmez tarafından yürütülür. Çocukluk çağında başlayan bu bozukluğun belirtileri, bazı insanlarda yetişkinlikte de devam edebilir. Bu poliklinikte çocukken tanı almış olanların takibi yanı sıra, daha önce tanı almamış ancak dikkat ve konsantrasyon problemleri olan, okul, iş ve özel hayatta birtakım sorunlar yaşayan 18 yaş ve üzeri kişilerin psikiyatrik değerlendirilmeleri yapılarak uygun tedavi ya da yönlendirme yapılmaktadır.

Bipolar Bozukluk Polikliniği:

Dr.Öğr.ÜyesiHasan Turan Karatepe tarafından yürütülür.

7. Anksiyete Bozuklukları Polikliniği:

Dr.Öğr.Üyesi Rümeysa Elbay Yeni tarafından yürütülür.

8.Konsültasyon Hizmetleri:

Uzman doktor ve öğretim üyesinin gözetimi-denetimi altındaki uzmanlık öğrencileri tarafından yürütülür. Hastanedeki diğer kliniklerde yatmakta olan olgular, psikiyatrik açıdan değerlendirilir, takip ve tedavileri yapılır.


B.   Bilirkişilik Hizmetleri:

1. Sağlık Kurulu Polikliniği:

Uzman doktor gözetimi-denetimi altındaki uzmanlık öğrencileri tarafından yürütülür. Resmi kurumlar tarafından sağlık kurulu raporu düzenlenmek üzere hastanemize gönderilmiş olgular muayene edilir, değerlendirilir, gerekirse ileri tetkik /konsültasyonları tamamlanır, sonucunda sağlık kurulu raporu düzenlenir.

2. Hukuki Ehliyet Polikliniği:

Uzman doktor gözetimi-denetimi altındaki uzmanlık öğrencileri tarafından yürütülür. Noterlikler tarafından hastanemize gönderilmiş olgular muayene edilir, değerlendirilir, gerekirse ileri tetkik/konsültasyonları tamamlanır, sonucunda hukuki ehliyet raporu düzenlenir.


Anabilim Dalı Uzmanlık Öğrencisi Eğitim Faaliyetleri:


Ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanlık eğitimi programının özünü,

1. Dersler, düzenli olarak programlanmış seminer, konferans, panel gibi “kuramsal eğitim”,

2. Uzmanlık öğrencisine, eğitim süresi boyunca, gözetimdenetim altında, hasta takibiyle ilgili klinik deneyim, beceri ve tutum kazandırmaya yönelik “uygulamalı eğitim” oluşturur.

2015-2016 eğitim yılından itibaren, Anabilim Dalımızda eğitim faaliyetleri düzenli olarak uygulanmaya başlamıştır. Eğitim faaliyetlerimiz 2 ana başlık altında yapılandırılmıştır:


A.   Kuramsal Eğitim:

1. Standart Eğitim Programı:

Ruh sağlığı ve hastalıkları standart uzmanlık eğitim müfredatı, uzmanlık öğrencisinin psikiyatrik hastalıkların etiyoloji, tanı ve tedavisi ile hastalıklardan korunmaya yönelik bilgi, beceri ve bunu tamamlayan tutumları edinerek yetkinliğinin geliştirilmesini hedeflemektedir. Ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanlık eğitimi programını tamamlamış olanların, psikiyatrik bozukluklar ve ilişkili tıbbi bozuklukların etiyolojisi, patogenezi, tanısı, tedavisi, bakımı ve önlenmesi hakkında yeterli bir kuramsal temel ve klinik deneyime sahip olmaları hedeflenir.

Bu amaca yönelik olarak, Anabilim Dalının tüm üyelerinin katıldığı haftada en az 1 saat dönüşümlü seminer, ders, klinik olgu sunumu-tartışması ve makale sunumları yapılmaktadır.

2. Psikodinamik Psikoterapi Eğitim Programı:

Çeşitli gözlemler, araştırmalar ülkemizdeki psikiyatri uzmanlık eğitimindeki en önemli eksikliğin kuramsal ama daha çok uygulamalı psikoterapi eğitimi alanında olduğunu göstermektedir. Psikodinamik psikoterapi, tüm psikiyatristler ve diğer bütün ruh sağlığı profesyonelleri açısından temel bir tedavi yöntemi olmaya devam etmektedir. Başlıca psikiyatri ve psikoloji dergilerinde psikodinamik psikiyatrinin etkililiğini ve değerini doğrulayan çok sayıda araştırma yayımlanmıştır. Psikodinamik Psikoterapi, “zamanlaması titizlikle ayarlanmış bir şekilde aktarımı ve direnci yorumlamak ve terapistin hastayla etkileşime nasıl katkıda bulunduğunu duyarlı bir şekilde değerlendirmek üzerine odaklanan bir tedavi” olarak tanımlanabilir.

Prof. Dr. Serhat Çıtak tarafından uzmanlık öğrencilerinin bu konudaki kuramsal gereksinimlerini karşılamak üzere, en az haftada bir saat olmak üzere toplam 4060 saatlik, ağırlıklı olarak psikodinamik kuramların ele alındığı eğitim oturumları düzenlenmektedir.B.   Uygulamalı Eğitim:

1. Standart Poliklinik Eğitimi:

Uzmanlık öğrencileri, kısa ve uzun süreli hasta takibini içeren ayaktan hasta tedavisi programında, düzenli bir gözetim-denetim altında biyolojik, psikodinamik ve bilişsel-davranışcı yaklaşımları kullanarak en az 12 ay geçirmelidir. Uzun süreli ayaktan hasta tedavisi deneyimleri, bir yıl ya da daha uzun bir süre için en az haftada bir görülen yeterli sayıda hastayı içermelidir.

Bu bağlamda uzmanlık öğrencileri, öğretim üyesi ve uzman doktor gözetimi-denetimi altında hasta takibi ve tedavisi yürütmektedirler.

2. Psikoterapi Eğitimi:

Psikoterapi eğitimindeki gereklilikler, psikoterapötik görüşme becerilerini geliştirmeyi, psikiyatrik bozukluğun psikoterapötik formülasyonunu yapabilmeyi, en az 5 hastaya kısa süreli psikoterapi (12-16 seans), en az
hastaya uzun süreli psikoterapi (en az 40 seans) uygulamayı içerir. Uzmanlık öğrencileri, öncelikle psikodinamik ve bilişsel-davranışçı terapilerde bilgi, beceri ve tutum edinmeli ve deneyim kazanmalıdır. Ayrıca, eğitim programında grup terapisi, aile ya da eş terapisi gibi psikoterapötik yaklaşımlara da yer verilebilir.

Bu amaca yönelik olarak psikoterapi için uygun bulunan en az 4 hasta, Prof. Dr. Serhat Çıtak tarafından, her bir uzmanlık öğrencisinin katıldığı oturumlarda, psikoterapi polikliniği bünyesinde en az 6 ay, en az 12 seans, düzenli aralıklarla takip ve tedavi edilmektedir.

3. Adli Psikiyatri Eğitimi:

Uzmanlık öğrencileri, adli psikiyatri hastalarının ele alınması, hukuksal işlemler ve adli rapor yazma konusunda beceri ve deneyim kazanmalıdır.
Bu amaçla, uzmanlık öğrencileri öğretim üyeleri ve uzman hekimler refakatinde sağlık kurulu polikliniği bünyesinde hastaları değerlendirmektedirler. Haftada en az 1 saat karmaşık olguların tartışıldığı ve sonuca
bağlandığı oturumlar yürütülmektedir.

4. Konsültasyon Liyezon Eğitimi:

Uzmanlık öğrencileri, konsültasyon-liyezon psikiyatrisinde en az 3 ay süreyle beceri edinmeli ve deneyim kazanmalıdır. Bu deneyimin belirli bir kısmının ayaktan hasta tedavisi şeklinde olması tercih edilir.
Bu amaca yönelik olarak, uzmanlık öğrencileri öğretim üyesi ve uzman doktor gözetimi-denetimi altında hastaların değerlendirilmesi, takibi ve tedavisi yürütmektedirler.